Nguyễn A
Nguyễn A Ban Giám Hiệu Hiệu trưởng 0123456789 ht@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu trưởng (địa chỉ, công tác...)
Tạ Thị Phương
Tạ Thị Phương Ban Giám Hiệu Phó hiệu Trưởng 0961586596 hieupho@vtk.com Thông tin thêm của Hiệu phó (địa chỉ, công tác...)